Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047

Hoạt động: Bé chơi với lá dừa - GVTH: Trần Xuân Diểm - Lê Lệ Thủy