Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang

Email: c0vinhkimchauthanh.tiengiang@moet.edu.vn

Số điện thoại: 02733.833.047