Địa chỉ: Ấp Vĩnh Thành, xã Vĩnh Kim, huyện Châu Thành, tỉnh Tiền Giang
Điện thoại: 02733.833.047
  • PHAN KIM ANH
    • Họ và tên:
    • Chức vụ:
      CÔNG ĐOÀN CƠ SỞ